Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 

Rekisterin/palvelun nimi: Pieksänkosken Vesiosuuskunta

1. Rekisterinpitäjä Pieksänkosken Vesiosuuskunta

Rannamaantie 64
73360 Pajulahti

 

2. Rekisterinpitäjä edustaja Pekka Väänänen

Rannamaantie 64
73360 Pajulahti

Puh. 0400986871

pekka.vaananen@pkvok.com

 

3. Tietosuojavastaava Pekka Väänänen

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpito sekä palvelumaksujen laskutus, perintä ja seuranta.

Lisäksi yhteystietoja tarvitaan jäsenyhteydenpitoon ja tarvittaessa verkoston häiriötilanteista ilmoittamiseen vedenkäyttäjille.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6 ; käsittely on tarpeen liittymäsopimusten mukaisten palveluiden toteuttamiseksi ja rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vuosittaiset vesimittarinlukemat ja vedenkulutustiedot sekä laskutustiedot. Lisäksi verkostoon liittyneen kiinteistön kiinteistötunnus ja kiinteistön johtokartat.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään kiinteistön liittymä- ja veden toimitussopimuksen yhteydessä sekä osuuskunnan internet -sivuston verkkolomakkeella.

Henkilö- ja vedenkulutus sekä kiinteistötiedot tarvitaan osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpitämiseksi ja veden toimitussopimuksen toteuttamiseksi sekä vesilaskutusta varten.

Mikäli kiinteistönomistaja ei toimita tarvittavia tietoja, joudutaan vedentoimitus keskeyttämään.

 

8. Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät A. Sähköiset tietojärjestelmät

Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:

          Microsoft Office tietokoneohjelmalla

B. Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja tulostetaan tarvittaessa paperille arkistoitavaksi osuuskunnan omaan käyttöön.

 

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet Työasemalla järjestelmä on suojattu henkilökohtaisella

käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa huoneessa,

jossa on lukittavat kaapit sekä erillisessä lukittuna olevassa

arkistossa.

Rekisteritietojen käyttöoikeudet on rajattu ja niihin pääsee vain osuuskunnan hallituksen jäsenet ja kirjanpitotoimiston kirjanpitäjä sekä tilintarkastustoimiston tilintarkastaja.

 

10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

 

11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilö- ja vedenkulutustietoja luovutetaan osuuskunnan laskutusta ja kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitotoimiston kirjanpitäjälle.

 

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

 

13. Henkilötietojen säilytysaika Tietojen säilytysajat määräytyvät osuuskuntalain, vesihuoltolain ja kirjanpitolain mukaisesti seuraavasti:

– henkilö-, laskutus- ja kirjanpitotiedot säilytetään 10 vuotta

 

14. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista.

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Pyynnön voi esittää suoraan tämän rekisterinpitäjän

edustajalle (kohta 2).